Theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật Dân sự 2015, đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

Quan hệ đại diện được xác lập theo pháp luật hoặc theo ủy quyền.

Người được đại diện có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập.

Người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 143 của Bộ luật này.

Các hình thức đại diện

Theo pháp luật hiện hành, có 02 hình thức đại diện: Đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền

Đại diện theo pháp luật (Điều 140)

Khái niệm: Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Những người sau đây được coi là người đại diện theo pháp luật (Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015):

 • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Người giám hộ đối với người được giám hộ;
 • Người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình;
 • Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác;
 • Những người khác theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo uỷ quyền (Điều 142)

Khái niệm: Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Phạm vi đại diện (Điều 144)

Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền.

Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chấm dứt đại diện

Chấm dứt đại diện của cá nhân (Điều 147)

1. Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
 • Người được đại diện chết;
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Đại diện theo ủy quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
 • Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;
 • Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

3. Khi chấm dứt đại diện theo ủy quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.

Chấm dứt đại diện của pháp nhân (Điều 148)

1. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.

2. Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
 • Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc ủy quyền;
 • Pháp nhân chấm dứt hoặc người được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

Khi chấm dứt đại diện theo ủy quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với pháp nhân ủy quyền hoặc pháp nhân kế thừa.

0917 333 769