Văn phòng luật sư Chân Thiện Mỹ cung cấp cho Khách hàng dịch vụ Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, bao gồm:

  • Cử luật sư tiếp cận với thân chủ để trao đổi công việc, tình huống cụ thể.
  • Cử luật sư nghiên cứu hồ sơ cụ thể, đánh giá phương án, báo giá dịch vụ.
  • Cử luật sư xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công việc tham gia tố tụng.
  • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
  • Cử luật sư tham gia trong việc thi hành bản án.